Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

krainamarzen
krainamarzen
4098 9d99 500
Reposted fromandrius andrius viamalpkabonobo malpkabonobo
krainamarzen
4351 d6a6 500
krainamarzen
1065 d3a3
Reposted frommayamar mayamar viamalpkabonobo malpkabonobo

November 01 2014

krainamarzen
krainamarzen
9805 4ce5
Niebo
Reposted fromyannim yannim viapuremindx puremindx
krainamarzen
Niedawno w Krakowie otwarto nową małpiarnię. Kosztowała 2,5 mln zł. Ministerstwo Nauki nie ma tylu pieniędzy na najważniejsze projekty humanistyczne w skali całego roku. Na małpiarnię mamy, na humanistykę nie. To jest symboliczne. Ale ja tę mentalność rozumiem. Chodzi o szybki i konkretny efekt. Gdy postawimy małpiarnię, to ona już stoi, małpy skaczą, dzieci się cieszą.
— prof. Tadeusz Gadacz, filozof
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapuremindx puremindx
krainamarzen
krainamarzen
8104 d9b8
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasowaaa sowaaa
krainamarzen
9723 1772
Reposted fromicanseeyou icanseeyou vianadelle nadelle
2705 b4f2
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viailikepigs ilikepigs
krainamarzen
5713 4f8d
krainamarzen
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou vianadelle nadelle
3494 2425 500
Reposted fromtwice twice viafascinated fascinated
krainamarzen
krainamarzen
krainamarzen
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
krainamarzen
6588 27b7
Reposted frommyname myname viafascinated fascinated
krainamarzen
5911 6b7d
Reposted fromoutline outline viafascinated fascinated
9551 d2b0 500

b-undt:

upclosefromafar:

~My Hidden Nirvana~

罪人 + 情人

Reposted fromtwice twice viafascinated fascinated
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl